ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst geüpdatet op 27 december 2020

De website:

www.healthyknokke.be

(hierna het "Platform")

 

is een initiatief van:

Maatschap Healthy  
Hoevelei 11         
2630 Aartselaar       
België  


Ondernemingsnummer (KBO-nummer): BE0748530984        
E-mail: hello@healthyknokke.be   
Telefoon: 0478526600

(hierna "wij" of "Maatschap Healthy" of de "Verkoper")

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden vervangen alle eventuele andere, vroegere communicatie.  Maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

 1. Platform

Toegankelijkheid en navigatie

De toegang tot en het gebruik van het Platform is voorbehouden aan personen vanaf 16 jaar. Elke Gebruiker verklaart op erewoord dat hij/zij de vereiste leeftijd heeft bereikt. Wij behouden ons het recht voor om een bewijs van de leeftijd van de Gebruiker op welke wijze dan ook te vragen.

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Inhoud

Maatschap Healthy bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

Maatschap Healthy kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Maatschap Healthy niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Maatschap Healthy is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

 1. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Maatschap Healthy en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Maatschap Healthy heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

 1. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de Maatschap Healthy of Maatschap Healthy heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Maatschap Healthy, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Maatschap Healthy.           
 
Maatschap Healthy verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' of 'GDPR') en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens die worden opgeslagen zijn de volgende: 

- Naam

-Adres

-E-mail adres

-Telefoonnummer

-Bankrekeningnummer

-Gebruikersnaam

- Wachtwoord 

 

Al deze gegevens worden zorgvuldig bewaard op een duurzame drager en worden niet gedeeld met derden tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven wordt door de persoon wiens gegevens worden verstrekt.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Maatschap Healthy haar maatschappelijke zetel heeft.

 1. Overige bepalingen

Maatschap Healthy behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Maatschap Healthy zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Maatschap Healthy behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Maatschap Healthy niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna "Klant" wordt genoemd).

De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

Maatschap Healthy behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

 1. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto's) hebben geen contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

 1. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

Gezien het grote aantal gegevens op de site, is het mogelijk dat bepaalde gegevens onjuist zijn en indien de aangegeven prijs duidelijk verkeerd is, kunt u niet eisen dat de koop gesloten wordt tegen deze verkeerde prijs. 

 1. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via hello@healthyknokke.be.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.

Ook wanneer door verwacht of menselijke vergissing en producten uitverkocht of niet leverbaar is, kan Maatschap Healthy niet verantwoordelijk worden gesteld voor uitstel of afstel van levering. 

 1. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

Alle beschikbare betalingsmethoden worden weergegeven tijdens het bestelproces en elke klant kan vrij kiezen wel methode gekozen wordt. 

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.           
In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

Deze procedure is Mollie.nl. Via deze instelling behandeld Maatschap Healthy betalingen die gedaan worden op healthyknokke.be. Bij het klikken op betalen, komt de koper op een betalingsscherm terecht, dit scherm wordt beheerd door Mollie.be. 

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur via email, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

   

  6. Bewijs

  De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

  De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

  7.Levering

  De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

  De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

  De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

  U wordt beleverd op de eerstvolgende tijdsblok in uw regio na uw bestelling. Wij verwachten van u dat u thuis bent of dat we de sappen op een veilige plaats kunnen achterlaten. U kan deze veilige plaats beschrijven in het opmerkingenveld. Wij zijn niet verantwoordelijke voor schade of verlies in geval van achterlaten op de veilige plek; U bent steeds verantwoordelijk voor het uitkiezen van een plek waar de bestelling veilig staat. 

  Wij beleveren enkel regio's: Knokke, Knokke-Heist en Duinbergen.

  Wij vermelden duidelijk op de website dat er enkel in deze regio beleverd wordt. Indien u toch besteld in een andere regio, kunnen wij uw bestelling niet leveren. Wij bieden u wel de mogelijkheid om deze op te halen in onderling overleg.

  De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.

  Controle van de bestelling

  Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

  In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

  De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

  Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

  In gebruiksname van de bestelling

  Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Maatschap Healthy niet aansprakelijk en je vrijwaart Maatschap Healthy tegen eventuele aanspraken van derden. 

  Verder staat bij elk gerecht/sap vermeldt welke ingrediënten deze bevatten, alsook de allergenen. Deze zijn steeds ter goeder trouw weergegeven. Maatschap Healthy kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een fout in deze gegevens. Al onze producten worden in dezelfde ruimte vervaardigd. Daar we alles in het werk zetten om volgens de FAVV richtlijnen te werk te gaan, doen we er alles aan om geen sporen van andere ingrediënten of allergenen in onze producten te verwerken die niet op de website vermeldt zijn. 

   

  Fout in de levering

  In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

  Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

  Retourzendingen en omruilingen

  U kan voedingsmiddelen die ambulant gemaakt zijn, met name onze sappen, niet terug zenden. Bij een probleem horen we het graag en voorzien we een compensatie.

   

  9. Herroepingsrecht

  Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst. 

   

  10.Gegevensbescherming

  De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

  De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid.

  11.Overmacht

  Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

  In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

  Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

  12.Onafhankelijkheid van de bepalingen

  Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

  De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

  13.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

  In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.